telgodz. 7-15
 
 
Kategorie strzałka
Szybki kontakt

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu!

telefon535-572-882 godz. 7-15

r.sikora@itekpolska.pl

Sprawdź jak do nas trafić!

mapa
Wkład kominowy - budowa
20140611104727_4e791205f8a17981d62c5c9af.jpg
Regulamin

1.        Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

§. 1. Postanowienia wstępne

 

1.         Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z

przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego wklad-kominowy.pl dostępnego pod adresem

http://www.wklad-kominowy.pl

 

2.         Operatorem Sklepu Internetowego wklad-kominowy.pl jest firma Handlowo-Usługowa ITEK Polska z siedzibą przy ul. Długosza 112 w

Piekarach Śląskich, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

NIP:  498-003-27-60

 

REGON:  273511223

 

3.         Operator Sklepu Internetowego wkład-kominowy.pl   świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2. Definicje

 

1.         Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego wkład-kominowy.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;

 

2.         Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

3.         Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z

 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz.

 

1447 z późn. zm.)

 

4.         Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5.         Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 

6.         Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

7.         Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie historii

zamówień, zmianę i poprawianie danych

 

osobowych, itp.

 

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.         Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wkład-kominowy.pl

 

2.         Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3.         Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego wkład-kominowy.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 

4.         Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 

5.         Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 5.

 

6.         Klient , który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klient a

 

podając adres login i hasło.

 

7.         Zamówienia realizowane są na terytorium Polski .

 

8.         W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 

a.

 

b.         Włączoną obsługę plików Cookies,

 

c.        Aktywny adres e-mail

 

§. 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.         Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne

 

Konto.

 

2.         Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 

3.         Do rejestracji niezbędne jest podanie: Imienia oraz  Nazwiska, aktywnego adresu e-mail i danych adresowych (do wysyłki), loginu oraz ustawienie

hasła.

 

4.         Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy

 

podać:

 

a.         Firmę,

 

b.        Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz opcjonalnie REGON,

 

c.         Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 

d.         Imię i nazwisko osoby reprezentującej,

 

e.        Numer telefonu.

 

5.         Sklep może odmówić zarejestrowania Klient a jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

 

6.         Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem

 

oświadczeń następujących treści:

 

a.         zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę

 

zawarcia umowy,

 

b.        przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

 

c.         spełniam przewidziane w Regulaminie warunki, aby zostać   Klientem,

 

d.        dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

 

e.        wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 

f.          wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu

reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez

Sklep,

 

g.         wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz

informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

 

7.         Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

8.     Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył

zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 

9.     Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klient owi dostępu

do Konta Klient a oraz jego usunięciem.

 

10.     Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

a.         cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem

 

funkcjonowania Sklepu,

 

b.        działalność Klient a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli

narusza prawa osób trzecich,

 

c.         otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 

d.        uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze

zawieszenia Konta Klient a/odmowy rejestracji,

 

e.        Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 

f.          Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 

g.         podane przez Klient a dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się

usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

11.     Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez   Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta

adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klient a. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o

świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klient a może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej

zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 

12.     Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracji    jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

 

13.     Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów

sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

14.     Termin wypowiedzenia umowy przez Sklep w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

§. 5. Składanie zamówień

 

1.           Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert

w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.           Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym, poprzez e-mail przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

3.           Wpłata na konto bankowe (lub płatność przez serwisy współpracujące ze Sklepem) należnej

 

kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna

- sprzedaży.

 

4.           W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia

 

istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.

 

5.           Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

6.           Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia

 

7. Należy starannie wprowadzać dane kontaktowe do formularza zamówienia. Błędne wprowadzenie danych adresowych lub błędne wybranie kolorystyki i modelu

towaru nie jest winą Sprzedawcy - Klient wykonuje to samodzielnie. Aby uniknąć problemów związanych ze złożonym błędnie zamówieniem należy uważnie wypełnić

dane podczas zamawiania oraz dokonać weryfikacji maila potwierdzającego zamówienie, który każdy Klient otrzymuje na podany adres e-mail.

 

8. Błędne podanie adresu e-mail skutkuje nieotrzymaniem maila potwierdzającego zamówienie.

 

9. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z nie dotarciem korespondencji, bądź zauważono błędy w

 

złożonym zamówieniu prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

 

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

 

11. W interesie Klienta leży podanie poprawnych danych i właściwe sprecyzowanie zamówienia.

 

12. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się   z Obsługą Sklepu i poprosić o pomoc/poradę, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek.

 

§. 6. Termin realizacji

 

1.         Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia

 

zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zgodnie z terminem podanym w warunkach zamówienia zgodnym ze statusem dostępności produktu.

 

2.          Zamówienia za pobraniem będą potwierdzane telefonicznie przez obsługę sklepu przed

 

przystąpieniem do ich realizacji.

 

3.         Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili wysłania  

zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

 

4.         Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest podanie wszystkich niezbędnych danych.

 

5.         Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po

 

skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

 

6.         W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Sklepu niezależnych, Sprzedawca

 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

 

§. 7. Formy płatności

 

1.         Całość płatna przelewem (z góry)

 

2.         Płatności mogą być dokonane przy odbiorze towaru (pobranie)

 

3.         Mogą Państwo również płacić przez PayU.pl (platnosci.pl) - czyli przelewami internetowymi.

 

4.         Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT lub paragonem.

 

5.         Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej - e-dokument/e-faktura wysyłane na    adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta wysyłamy również

faktury w wersji standardowej - papierowej.

 

6.         Faktury/dowody zakupu są wystawiane przez Księgowość w terminie 7 dni od daty wysyłki towaru i kierowane do Kupującego.

 

§. 8. Dostawa i Koszty wysyłki

 

1.         O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu).

 

2.         Koszt transportu uzależniony jest od łącznej wagi oraz gabarytów

 

przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, o czym Klient jest

 

każdorazowo informowany.  Przy jednorazowym zamówieniu o wartości 700 zł kwota za przesyłkę wyniesie 24 zł, natomiast łączne  zamówienie przekraczające wartość  2000 zł  wysyłane jest  do Klienta Darmową  Przesyłką. Koszt tej przesyłki pokrywa Firma.

 

3.         Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów

zamówienia.   Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.

 

4.         Produkty  dostarczane są w paczkach - są to przesyłki o różnorodnych gabarytach i masie, które są

 

wysyłane na podstawie umowy stałej z operatorem logistycznym. Przedmioty są odpowiednio zabezpieczone do transportu i operacji magazynowania

 

5.         Koszty Dostawy nie obejmują usługi operacji tragażowej, montażu czy instalacji zakupionych

 

przedmiotów. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres.

6.         Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest

 

rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.

 

Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

 

7.         Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i

użytkowaniem towaru.

 

§. 9. Ochrona danych osobowych

 

1.         Dokonując rejestracji Klient udziela Firmie Handlowo-Usługowej ITEK Polska zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji

zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia

1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

2.         Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

 

3.         Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

 

4.         Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

 

5.         Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Firmy Handlowo-Usługowej ITEK Polska  informacji handlowej i innych

publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

 

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni

kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

 

    Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie mailem na adres biuro@itekpolska.pl lub listem poleconym na adres:

 Firma Handlowo-Usługowa  ITEK Polska  ul. Chrzanowskiego 10, 41-902 Bytom .

 

    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie

 

przysługuje Konsumentowi w wypadku:

 

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

 

        dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego

opakowania,

 

        umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 

        świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

 W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż

10 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu . Konsument powinien zwrócić towar w

takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie

otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) ,   a także oryginalne opakowanie

również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

    Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .

 

    Klient odsyła towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

    Klient przed odesłaniem towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, celem poinformowania o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient może złożyć na formularzu, dostępnym na życzenie Klienta.

 

§. 11. Reklamacje

 

    Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

.

 

    Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 

        Imię i nazwisko,

 

        numer zamówienia

 

        opis niezgodności towaru z umową,

 

        datę zakupu,

 

        protokół szkody,

 

     Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie

 

reklamacji .

 

    Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@itekpolska.pl

 

    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 

    Wyświetlana paleta kolorystyczna zależna od indywidualnej kalibracji monitora komputerowego/ekranu

 

Klienta, powodująca nieznaczne różnice kolorystyczne nie stanowi podstawy reklamacji.

 

    Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanego towaru podlegają zwrotowi, w przypadku uznania reklamacji.

 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego

 

2.         W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób

polubowny działając w dobrej wierze.

 

3.         W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy

dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

 

4.         Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem

wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dodatkowo informacje o zmianach będą publikowane na

stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

5.         Każdy Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość

 

Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania.

 

6.         Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2013r.

 

 

 
 
 
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności